2022-2023 E-Kapihan #1

Magaganap ang unang serye ng E-Kapihan mamayang ika-2 ng hapon ng Silid-Aklatan. Ito ay bukas sa lahat ng interesado. Pumasok lamang sa gmeet link sa itinakdang oras. Magkita kita tayo!

bit.ly/ARLibrary

#EKapihan

#DLSZLRC